Spring naar content

Onze doelstellingen

We zijn zichtbaar in straten, buurten en wijken

We vinden we dat we aanwezig en zichtbaar moeten zijn in onze buurten en wijken. Dat is nodig gezien de aanwezige problematiek in deze wijken. Het aantal sociale huurhuizen in onze wijken is groot en er wonen hier steeds meer kwetsbare mensen. Daarom willen we meer dan ooit een ‘buurtcorporatie’ zijn: zichtbaar en dichtbij aanwezig om een deel van onze huurders te ondersteunen, van hulp te voorzien en andere huurders aan te spreken op hun overlast gevend gedrag.

Onze aanwezigheid en zichtbaarheid in de wijken vinden onze huurders en partners belangrijk. Wij werken in Roosendaal, Etten-Leur en Breda vanuit onze vestigingen en wijklocaties van sociaal beheerders. Daardoor zijn we lokaal aanspreekbaar.

Helaas zien we dat achter steeds meer voordeuren problemen zijn, onder meer ook door de coronacrisis. Dat vraagt zorg en aandacht van ons en van onze partners in de wijk. We moeten goed blijven samenwerken. Met name om kwetsbare wijken via een gestructureerde langjarige wijkaanpak aan te pakken.

Medewerker aan het woord

Samenwerken om wijken vooruit te helpen

“Een huis staat voor ons symbool voor fijn wonen. Helaas zien we dat achter steeds meer voordeuren problemen zijn. Als gevolg van de coronacrisis vraagt dit extra aandacht van ons en van onze partners in de wijk. We vinden het absoluut noodzakelijk om kwetsbare wijken via een gestructureerde langjarige wijkaanpak aan te pakken. We vinden het daarom ook fijn dat er vanuit de gemeente Breda extra aandacht is voor deze manier van werken. Het is belangrijk om goed samen te werken!

Onder de naam ‘Verbeter Breda’ zoeken we in wijken in Breda-Noord de langdurige samenwerking op met gemeente, politie, wijkagenten, maatschappelijk werk, GGZ. Kortom, met alle partners die we nu ook al tegenkomen op het gebied van wonen, welzijn en veiligheid. We willen gericht samenwerken om deze wijken en haar bewoners vooruit te helpen.

De problemen in deze wijken zijn vaak erg complex. Om deze op te lossen, is het belangrijk dat elke partij over de eigen grenzen heen kijkt en samen met partners zoekt naar de oplossing. In 2021 starten we om deze samenwerking meer vorm te geven. Hoe zorgen we dat deze bewoners niet meer buiten de boot vallen, maar meetellen in de maatschappij? Deze aanpak vraagt om een lange adem, maar als we daarmee bereiken dat we mensen vooruit helpen, is dat het dubbel en dwars waard.”

Dimphy Voermans
Teammanager Gebiedsteams Breda bij Alwel

Vooruitblik: intakegesprekken

Intakegesprek is fijn instrument

“Als woonconsulent in Roosendaal in de wijken Tolberg en Westrand houd ik in sommige complexen intakegesprekken met potentiële huurders. Een intakegesprek voeren we nadat iemand een woning accepteert en voordat hij de huurovereenkomst ondertekent. De woning wordt dan aangeboden, onder voorbehoud van het intakegesprek. We zetten in de advertentie erbij als we intakegesprekken houden.

Stel er komt veel overlast voor in een complex, dan kunnen we ervoor kiezen intakegesprekken te houden. Zo kunnen we op voorhand inschatten of iemand past in het complex en niet voor nog meer overlast zorgt. Daarnaast heeft het ook een informatieve functie. Als er in het verleden iets is voorgevallen in een buurt dat nog steeds gevoelig ligt, dan geven we dit door aan de nieuwe bewoner. Hij weet wat er leeft en is daarom beter voorbereid.

Ik vind het intakegesprek een fijn instrument zowel voor Alwel als huurder. Tijdens dat korte gesprekje leer je elkaar beter kennen. Je hebt daarna ook meer persoonlijk contact met de bewoners. En mocht het een keer rommelen in een wijk, dan houden ze je hiervan op de hoogte.”

Hajera van der Velden
Woonconsulent in Roosendaal bij Alwel

Vooruitblik: project woonfraude

Nieuw beleid voor aanpak woonfraude

“Onder woonfraude verstaan we alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van een woning, waarvoor de eigenaar geen toestemming heeft gegeven. Daarbij kun je ook denken aan criminele activiteiten, zoals een safehouse, of een illegale hennepkweek. Sinds 2017 zien we dit vaker gebeuren. Daarom ontwikkelen we nieuw beleid in de aanpak tegen woonfraude. En we pakken woonfraude aan.

In 2021 gaan we ook meer werken vanuit  een proactieve én preventieve aanpak van woonfraude. In eerdere jaren werkten we vooral reactief. Daarnaast gaan we in 2021 ons beleid op onrechtmatig gebruik uitvoeren, en gaan we  aan de slag met het opstellen van richtlijnen over onrechtmatige bewoning.

We besteden aandacht aan het actief aanpakken van woonfraude. Daarom zoeken we de samenwerking op met gemeente, politie en andere (maatschappelijke) partners.”

Projectleider woonfraude en veiligheid bij Alwel

Wat willen we in 2021 bereiken?

We investeren in de kwaliteit en veiligheid van de woon- en leefomgeving van onze huurders, zodat we de achteruitgang van onze buurten stoppen.

Hoe pakken we dit aan?

We brengen het aantal overlastgevende situaties op basis van criminele woonfraude in de komende jaren terug. We maakten hiervoor ruimte in de formatie.

We houden intakegesprekken. Door dit gesprek hebben we aandacht voor de samenstelling op complexniveau. We streven naar een zo veel als mogelijk gemengd bewonerssamenstelling in een complex. Bovendien maken we meteen kennis met de nieuwe huurder.

Door meer differentiatie van instroom sturen op variatie in bewoners, bijvoorbeeld op het gebied van inkomen en kwetsbaarheid gaan we daar waar het nodig is eenzijdige samenstelling van wijken, buurten en wooncomplexen tegen.

We scannen doorlopend de sociale situatie bij onze bewoners. Via workshops worden onze medewerkers getraind om bewuster zorgwekkende situaties te kunnen signaleren. Deze signalen delen we binnen onze gebiedsteams en worden vervolgens door de juiste partijen opgepakt.

Dit gaan we doen

In de IJpelaar in Breda passen we, net zoals in Hoge Vucht in 2021, een spelregel aan: de voorrang voor de laagste inkomens heffen we tijdelijk op. We doen dit omdat we hier veel instroom van kwetsbare huurders zien. Dat komt steeds vaker voor en is een grote zorg.

Bekijk de doelstellingen voor 2021 per vestiging