Spring naar content

Onze doelstellingen

Wij vragen huren die huurders kunnen betalen

Wij zijn er voor mensen met een laag inkomen. Onze huizen zijn dan ook betaalbaar en dat houden we zo. De komende jaren verwachten we weer woningen in de middeldure huur te realiseren en die bereiden we voor in 2021. In 2021 zullen we voor onze goedkoopste woningen een huur op basis van inkomen vaststellen. De afgelopen jaren hebben we de huren ook deels naar beneden aangepast. De meeste huren laten we slechts met inflatie stijgen.

In 2021 krijgen alle huurders die voor hun inkomen te duur wonen op basis van informatie die wij ontvangen van de belastingdienst een huurverlaging. Daarnaast blijven we maatwerk leveren voor huurders die bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis problemen hebben met de betaling van de huur. Uitzettingen als gevolg van huurachterstand willen we tot een minimum beperken. Ook willen we huurders in een zo vroeg mogelijk stadium van het ontstaan van schulden helpen middels vroegsignalering.

Medewerker aan het woord

Hoe houden we huren laag?

“Hoe houden we de huren zo laag mogelijk voor onze huurders, zonder dat dit ten koste gaat van de continuïteit van het eigen bedrijf? Als woningcorporatie zijn er nu eenmaal een aantal opgaven waaraan we in 2021 moeten voldoen. Zoals het verduurzamen van ons huizenbezit en een grote nieuwbouwopgave in alle drie de steden.

Op basis van onze nieuwe portefeuillestrategie implementeren we in 2021 het meerhurenbeleid. Bij sommige advertenties van onze huurhuizen voegen we dan een extra regel toe: ‘wellicht komt u in aanmerking voor een lagere huurprijs’. Mensen met een lager inkomen die afhankelijk zijn van huurtoeslag kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Mensen die niet huurtoeslag afhankelijk zijn, betalen dan de hogere huurprijs. Voordeel is dat we voor alle huurders reële huurprijzen vragen, die passen bij hun inkomen. Daarnaast vragen we een gemiddelde streefhuur van 77% van de maximale huurprijs en passen we een inflatievolgende huurverhoging  toe (rond de 1%).

De betaalbaarheid van huren nam afgelopen jaren toe, omdat Alwel een gematigd huurbeleid voerde. Toch nemen de totale woonlasten toe door hoge energiekosten en gemeentelijke heffingen. Door onze huizen te verduurzamen, sturen we op het verlagen van de energielasten. Kortom: het vinden van een goed evenwicht tussen al die factoren is daarom ook in 2021 de uitdaging.”

Tanja ten Brink
Adviseur Vastgoedsturing, Huurbeleid en Leefbaarheid bij Alwel

Vooruitblik: project Vroeg Erop af!

Wanneer een inwoner problemen heeft met het betalen van de maandelijkse rekeningen voor huur, energie, water en/of zorgverzekering, neemt een hulpverlener van de gemeente of een maatschappelijk werker contact op. Samen met de inwoner kijken ze wat er nodig is om de betalingsproblemen aan te pakken. En soms is er andere hulp nodig. Doel is om problematische schulden te voorkómen.

De gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert werken bij Vroeg Eropaf samen met de woningcorporaties Alwel, Thuisvester en Woonkwartier en met Brabant Water, CZ, coöperatie VGZ en Achmea Zilveren Kruis.. In 2021 gaan we aan de slag met  betalingsproblemen bij BOG/MOG-klanten die een structureel betalingsprobleem hebben.

Wat willen we in 2021 bereiken?

Ons huurbeleid is afgestemd op de betaalbaarheid van woonlasten van onze (toekomstige) bewoners, zodat we huren vragen die huurders kunnen betalen.

De huurverhoging voor de huizen in de sociale prijsklasse is inflatievolgend, zodat we de huurprijs zo minimaal mogelijk verhogen.

We begeleiden huurders met betalingsproblemen en leveren effectief maatwerk als dat nodig is, zodat we zo min mogelijk huisuitzettingen door huurachterstand hebben.

Hoe pakken we dit aan?

In juli 2021 vindt een inflatievolgende huurprijsaanpassing plaats  (rond de 1%).

Wij vragen gemiddeld 77% van de maximale huurprijzen.

We proberen een verdere stijging van problematische schulden te voorkomen. Voor 2021 streven we naar een betalingsachterstand onder de 1,5%. Ook streven we in principe naar 0 huisuitzettingen, tenzij er sprake is van ondermijning, criminaliteit, drugs of onacceptabele huurachterstanden.

Als gevolg van de coronacrisis is er in 2021 ook aandacht voor betalingsproblemen bij grote klanten van het Bedrijfs onroerend goed en Maatschappelijk onroerend goed (BOG/MOG).

We lossen betalingsproblemen zoveel mogelijk op met effectieve en preventieve maatregelen, zoals: Etten-Leurse Kracht, ‘Vroeg erop af’ in Breda en Etten-Leur en Vroegsignalering Roosendaal.

Dit gaan we doen

Op basis van de nieuwe portefeuillestrategie implementeren we in 2021 het meerhurenbeleid.

Etten-Leurse kracht (ELK) is een maatwerkfonds voor huurders die zich in schrijnende (financiële) situaties bevinden en die tussen ‘de wal en het schip’ vallen bij de verschillende instanties. ELK maakt snel geld vrij en voorkomt extra kosten voor de huurder en de maatschappij.

Project Vroeg eropaf: Wanneer een inwoner problemen heeft met het betalen van de maandelijkse rekeningen voor huur, energie, water en/of zorgverzekering, wordt samen met de inwoner bekeken ze wat er nodig is om de betalingsproblemen aan te pakken om problematische schulden te voorkomen.

In 2021 onderzoeken we of betalingsproblemen bij BOG/MOG-klanten een structureel probleem vormen. Als dit zo is, denken we na over structurele oplossingen, zoals transformatie naar wonen.

Bekijk de doelstellingen voor 2021 per vestiging